Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Oficjalna strona Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalna strona Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W kilku miejscach na stronie pojawia się niewystarczający kontrast w stosunku do tła co może być utrudnieniem dla osób słabowidzących
 • Okno do zaakceptowania plików Cookies nie jest możliwe do wyłączenia z poziomu klawiatury
 • Po odwróceniu kolorów (wersja negatywowa), część elementów pozostaje niewidoczna
 • nie wszystkie zdjęcia opublikowane na stronie posiadają opisy alternatywne i tytuły.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Mich-Rutkowska.
 • E-mail: k.mich@mgbp.pl
 • Telefon: 76 723 96 67

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek MGBP w Polkowicach:  ul. Skalników 6

Wejście do budynku nie ma barier architektonicznych (podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich).  Z poziomu parteru dostępna jest winda osobowa, którą można się dostać na obydwie kondygnacje Biblioteki. W obrębie panelu sterowania windą pojawiła się naklejki z informacją w języku Braille’a. Wolny dostęp do zbiorów bibliotecznych we wszystkich pomieszczeniach Biblioteki oraz w Dziale Multimedialnym do stanowisk komputerowych.
W Bibliotece znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Korytarze i przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak progów). Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Filii nr 3 MGBP w Jędrzychowie: Jędrzychów 24a

Możliwe jest przejechanie wózkiem od parkingu aż pod same drzwi Biblioteki po płaskiej powierzchni chodnika. W samym budynku Biblioteki brak progów i szerokie przestrzenie umożliwiające swobodny dostęp do regałów a także stanowiska komputerowego. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Filii nr 5 MGBP w Tarnówku: Tarnówek 9

Na parkingu zostało wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Pod drzwi biblioteki możemy podjechać płaskim podjazdem. W samym budynku biblioteki możliwy jest wjazd wózkiem w celu wypożyczenia zbiorów a także skorzystania ze stanowiska komputerowego. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Strony w dziale:

Strony w dziale: